Зөвлөгөө

Ubuntu дээр LAMP суулгах

Web portal

Network

Networking hardware (сүлжээний төхөөрөмжүүд)

Networking Software

LAN (Local Area Network)

WAN (Wide Area Network)

Ethernet

Hub

Noүell NetWare