Гар утасны зарим тохиргоонууд

Гар утасны зарим тохиргоонууд

tohirgoo.jpg1. Хэрэв  таны  утасны  мэссэж  явахгүй  бол
–Nokia –   menu- messagas -messaga settings – set1- messaga centre number- 0097699000030-ok
–Samsung- menu- messegas-settings-text message-send settgins- service  centre-0097699000030-ok
–Siemens- Menu – messaging – text message – setup – service center – ok – 0097699000030 – ok

1. Хэрэв  таны  утасны  мэссэж  явахгүй  бол 

Nokia –   menu- messagas -messaga settings – set1- messaga centre number- 0097699000030-ok
Samsung– menu- messegas-settings-text message-send settgins- service  centre-0097699000030-ok
Siemens– Menu – messaging – text message – setup – service center – ok – 0097699000030 – ok
Sony ericsson– Menu – messaging – settings – text message – Service center – 0097699000030 – ok
Motorolla – Menu – messages – Msg Centre Menu – message setup – service centre No: 0097699000030 – ok
O2-Menu- Messages–SMS–Settings–Service center-0097699000030ok
Panasonic– Menu – Messaging– Settings– SMS – Message Centre-0097699000030-ok.
ZTE – Menu – Short Message – Msg Settings – Msg centre – 0097699000030 – Save
G13D -Message-Message settings-Profile Settings-Profile1-SMSC Phone-0097699000030- ok
LG – menu  – messegas-settings – text messeage- SMS  centre -0097699000030-ok
    
2. Report   өгөхгүй  бол

Nokia -menu- messagas -messaga settings – common-delivery reports- yes-ok
Samsung– menu- messegas-settings-text message-send settgins- delivery report-√-save
Siemens– Menu – messaging – text message – setup – delivery report-yes-ok
Sony ericsson – Menu – messaging – settings – text message – delivery report-on 
O2–  Menu – Messages – SMS – Settings – Status Report-on
Panasonic– Menu – Messaging– Settings– SMS – Receipt – Yes.
LG – menu – messegas-settings– text messeage- delivery report-yes

3. Гадагшаа  залагхад  алдаа  заавал

Nokia – menu – settings- call  settings- send  my  caller id эсвэл- own  number sending –on  /заах  алдаа  Check operator service /
Samsung– menu –settins- Network services – caller id –Default   / заах  алдаа    no  ansver /
Siemens –Menu- network-caller- id – send number
— —Sony ericsson –menu –settings – calls- show or  hide –on
Motorolla – Menu – settings – in call setup – my caller ID– Send ID – ok /заах  алдаа call  failed /
O2-Menu – Settings – CallSettings – Show Number – Preset or On. /заах  алдаа Error Connect/
  Мөн Menu – Settings – CallSettings – ActiveLine –  Line1 – ok  /заах  алдаа Network Unavailable /
Panasonic – Menu – My Phone – Call Service – Send My Number – Network Set  or On. /Заах  алдаа call ended /
G13D – Menu-Settings-Call Setup-Caller ID-Send Number  /заах  алдаа Check operator service /
LG –  menu – settings – call settings –send  my  number – on /заах  алдаа call end failure to authorise / 

4. Утсандаа  сүлжээ  хайлгахдаа

Nokia –   Menu-Settings- Phone Settings -Network selection-Manual –ок
Samsung– menu- -settings- network  services- Network  selection –manual-ok
Siemens– Menu- setup – phone setup – network selection – manual – select
Sony ericsson– Menu – settings – network setup – network selection – manual – ok
Motorolla– Menu – Settings – Network – Network setup – Type – manual- ok
O2– Menu – Settings – Network – Networkmode  – Manual-ok
Panasonic-Men –My Phone – Network– Search Mode–Manual-ok ZTE -Menu-Settings-Network Settings–Manual-Mobicom-Select
G13D-Menu-Settings – Network Settings- Network Selection- Manual- 42899- Select
LG – menu  -settings – network  settings-  manual –select

5. Таны  утасны  хонх  дугарахгүй  бол

Nokia – Menu- Settings – Profiles-  General – Activate  энэ тохиргоог хийгээд ая гарахгүй  тохиолдолд
 — Menu-Settings –Profiles- General -Personalize -Incoming call alert- Ring 
Samsung– menu- sound  settings – incoming  calls – alert  tupe – melody болгоно, татаж  авсан  аяаа – menu- sound  settings – incoming  calls –  my  sounds-аас  сонгоно,
Siemens– Menu – ringer – ringer on/off – ok  татсан  аяаа Menu – ringer – Tone –ok  сонгоно,
Sony ericsson– Menu – Extra – User profile – general – option – customize – alert type – ring – ok
Motorolla-Menu – settings – ring styles –  change- vibe&ring-ok
LG– Menu- Settings – Profiles-  General – Activate  энэ тохиргоог хийгээд ая гарахгүй  тохиолдолд
— Menu-Settings – Profiles-  General –  Personalize –  Incoming call alert- Ring  болгох,
G13D– Menu – Extra – User profile – general – option – customize – Tone setup – incoming call – ok
  
6. Утсандаа  сүлжээ  хайлгах

Nokia –  Menu-Settings- Phone Settings -Network selection-Manual – Mn mobicom-ok
Samsung– menu – settings –network services- network selection –manual-select
Siemens – Menu- settings – phone settings – network selection – manual – select
Sony ericsson– Menu – connectivity – mobile network – search mode – manual/automatic –select
Motorolla – Menu – settings –network new  network -search
O2– Menu – Settings – Network – Networkmode – Manual
Panasonic– Menu –my  phone – network  settings- search  model – manual-ok
ZTE – Menu-Settings-Network Settings–Manual-Mobicom-Select
G13D – Menu-Settings-Network Settings-Network Selection-Manual-42899-Select
LG – menu  – Phone Settings -Network selection-Manual – 42899-Select

7. Бусад  тохиргоо

Nokia – G-гарвал-menu-settings-connectivity-gprs- gprs in use-when needed
— Дуудлага ирээд   авахаар зөвхөн чихэвчтэй үед ярьж болоод Чихэвчгүй  үед  ярьж  болохгүй  бол
Menu- Settings-Enhancements-Headset-Default profile-Current profile  болгох
Samsung– нэг  дугаараас  мэссэж  ирэхгүй  болгохдоо  menu – messages-settings-text message – block list-empty-д  дугаараа  оруулна,
Дуудлага  ирэхэд  утсаа  нээхэд  аваад  байвал menu- setiings-phone  setinngs- Active folder-off
Sony ericsson – мэссэж  удаан  явж  байгаа  бол – Menu – connectivity – data comm. – SMS access – GSM – select
Дэлгэцний  гэрэл  асахгүй  байвал   – Menu – Extra – User profile – general – option – customize – LCD backlight – 15 sec – ok
ZTE –гаднаас  дуудлага  авахгүй  бол  Menu – Phone Menu – Firewall –  Incoming Calls – Current Settings – Cancel All – Select
Motorolla  Утасны  гэрэл  асахгүй  нөхцөлд
Menu – settings – Initial setup – Backlight – …second – ok  
Мэссэж  бичихээр  галигаар  гараад  байвал
Messages  – New message – New short msg- Entry  Setup – Primary setup –  TAB English

Date: October 11th, 2007 | Categories: Гар утас | By: | Comments: 161