Microsoft Excel 2000 Хичээл 20

Microsoft Excel 2000 Хичээл 20

Өмнөх хичээлээр координатын мужид грфик байгуулах, тэдгээрийн төрөл хэлбэрийг өөрчлөх аргуудтай танилцсан билээ. Харин энэхүү хичээлээр байгуулагдсан координатын мужийн объектууд, координатын тэнхлэг, графикийг форматлах аргуудтай танилцах болно.

20.1. Координатын мужийн объектуудыг форматлах
Координатын мужийг бүрдүүлж байгаа бүх элементүүдийг координатын мужийн объект гэнэ.

Хичээл 20. Координатын муж ба графикийг форматлах

Өмнөх хичээлээр координатын мужид грфик байгуулах, тэдгээрийн төрөл хэлбэрийг өөрчлөх аргуудтай танилцсан билээ. Харин энэхүү хичээлээр байгуулагдсан координатын мужийн объектууд, координатын тэнхлэг, графикийг форматлах аргуудтай танилцах болно.

20.1. Координатын мужийн объектуудыг форматлах

Координатын мужийг бүрдүүлж байгаа бүх элементүүдийг координатын мужийн
объект гэнэ.

Координатын мужийн бүхий л объектуудыг өөрчилж, арилгаж, шинээр оруулж, өнгө, шугамыг өөрчилж болно.

Координатын мужийн объектыг өөрчилж, засварлахын тулд уг объект дээр хулганы заагуурыг байрлуулан, нэг даралт хийхэд дөрвөлжин хар тэгш өнцөгт бүхий хүрээтэй болж тэмдэглэгдэнэ. Энэ үед томъёоны мөрийн зүүн талд байрлах Name box талбарт, мөн Chart бүлгийн Chart Objects талбарт тэмдэглэгдсэн объектын нэр бичигддэг.

Өөр нэг тэмдэглэх арга нь Chart бүлгийн Chart Objects талбарын жагсаалтаас тэмдэглэх объектын нэрийг сонгох явдал.
Координатын мужийн ямар нэгэн объект тэмдэглэгдсэн тохиолдолд курсор удирдах сумнуудын тусламжтайгаар дараагийн объектыг тэмдэглэж бас болно.

Тэмдэглэгдсэн объект дээр хулганы заагуурыг байрлуулан, хос даралтыг хийх буюу Chart цэсээс харгалзах командаар харилцах цонхыг нээж өөрчлөлтийг хийнэ.

Координатын муж нь хэд хэдэн объектуудтай. Бие даасан объектуудын хэмжээг өөрчлөх тохиолдолд тэмдэглэсний дараа хүрээ дээр нь байрлах хар тэгш өнцөгт дээр хулганы заагуурыг байрлуулахад 2 чиглэлтэй сум хэлбэртэй болно. Сумын чиглэлийн дагуу чирэх даралтыг хийж хэмжээг өөрчилнө.

Дараах аргуудаар нээгдэх форматын харилцах цонхны тусламжтайгаар аливаа объектыг форматлана. Үүнд:

– Тухайн объект дээр хулганы заагуурыг байрлуулан хос даралтыг хийнэ;
– Тухайн объектыг тэмдэглээд Enter товчлуурыг дарна;
– Тухайн объектыг тэмдэглээд, Chart бүлгийн Format…<тэмдэглэгдсэн объектын нэр командын хэрэглүүр дээр дарна.
– Format/Selected…. <тэмдэглэгдсэн объектын нэр> командыг сонгоно.

Тайлбарын объект

Графикуудын тайлбар нь түлхүүр үг, тайлбар гэсэн 2 хэсгээс (Зураг 20.1) бүрдэх ба түлхүүр үгийн өнгө нь тэмдэглэсэн графикийн өнгөтэй адилхан байдаг. Тийм учраас энэ хоёрын аль нэгийнх нь өнгийг өөрчлөхөд нөгөө нь дагаж өөрчлөгддөг. Түлхүүр үгээр дамжуулан графикийн тайлбарыг уншина. Тайлбар нь харгалзах графикийнхаа нэртэй байна.

ex220

Координатын мужид тайлбарын объектыг байрлуулахдаа Chart бүлгийн Координатын мужид оршин буй тайлбарын объектыг Format Legend харилцах цонхны тусламжтайгаар форматлана. Үүнд:

1. Тайлбарын объектыг тэмдэглэнэ.
2. Форматын Format Legend харилцах цонхыг нээнэ. Энэ цонх нь 3 хэсэгтэй.

Patterns хэсэг:
– Border бүлгээс үндсэн форматаар хүрээ шугам татах тохиолдолд Automatic, хүрээ шугам татахгүй тохиолдолд None товчлуурыг сонгох ба хэрэглэгч өөрийн форматаар хүрээ шугам татах тохиолдолд Custom товчлуурыг сонгоод, хүрээ шугамын хэлбэр (Style), өнгө (Color), өргөн (Weight)-ийг сонгоно. Татсан хүрээ шугамыг сүүдэрлэх тохиолдолд Shadow товчлуурыг идэвхжүүлнэ.
– Area бүлгээс тайлбарын объектын дэвсгэр өнгийг үндсэн форматаар хийх тохиолдолд Automatic, дэвсгэр өнгө хийхгүй тохиолдолд None товчлуурыг сонгох ба хэрэглэгч өнгийн талбараас шаардлагатай өнгийг сонгох боломжтой.
Хээ хуар буюу тусгай дэвсгэр өнгийг ашиглах тохиолдолд Fill Effects товчлуурыг дарж, нээгдэх Fill Effects харилцах цонхны хэсгүүдээс сонголтыг хийнэ.
Font хэсэг: Тайлбарын объект дахь текстүүдэд текстэн форматуудыг хийнэ. Текстэн форматыг энэ хэсгээс хийхээс гадна Formatting бүлгийн командын хэрэглүүрүүдийг ашиглаж болно.

Placement хэсэг:
– Type бүлэгт тайлбар объектын байрлалыг тодорхойлно (Зураг 20.2).

ex224
Зураг 20.2. Format Legend харилцах цонхны
Placement хэсгийн Type бүлэг

Tекстэн объект
Графикуудын утгуудтай холбоотой мэдээллийг координатын мужид дүрсэлсэн объектуудыг өгөгдлийн хаяг (Data labels), координатын мужийн нэр, тэнхлэгүүдийн нэрүүдийг агуулсан объектийг нэрийн объект (Titles) гэнэ. Эдгээр объектуудыг нийтэд нь текстэн объектууд гэнэ.
Текстэн объектын текстийг засварлах ерөнхий арга нь:

1. Тухайн текстэн объектыг тэмдэглэнэ.
2. Тэмдэглэгдсэн объектод нэг даралт хийж, засварлах горимд шилжинэ.
3. Курсор удирдах товчлууруудын тусламжтайгаар курсорыг текстэн дотор шилжүүлж, шаардлагатай засварыг хийнэ.

Нэрийн объектуудыг Chart/Chart Options… командаар нээгдэх Chart Options харилцах цонхны Titles хэсэгт (Зураг 19.6) тодорхойлон бичиж, засварыг хийдэг. Харин Format/Selected Data Series… Chart/Chart Options… командуудаар нээгдэх Format Data Series, Chart Options харилцах цонхнуудын Data labels хэсгээс сонголт хийх замаар өгөгдлийн объектуудыг координатын мужид дүрсэлнэ (Chart Wizard функцийг ашиглаж график байгуулах сэдвийн дугаар 5-ыг үзнэ ү). Нэрийн объектуудыг форматын Format Chart Title харилцах цонхны тусламжтайгаар форматлана. Энэ харилцах цонхны Patterns, Font хэсгүүд нь тайлбар объектын форматын харилцах цонхны тухайн хэсгүүдтэй адилхан. Alignment хэсэг нь объектын хүрээнд тухайн текстийг яаж зэрэгцүүлэх, ямар чиглэлд бичих асуудлуудыг тодорхойлдог. Text Alignment бүлгийн Horizontal талбараас хэвтээ тэнхлэгийн хувьд, Үertical талбараас босоо тэнхлэгийн хувьд зэрэгцүүлэх чиглэлээ сонгоно. Orientation бүлэгт (Зураг 20.3)

ex225
Зураг 20.3. Format Chart Title харилцах цонхны
Alignment хэсгийн Orientation бүлэг

текстийн бичигдэх чиглэлийг тодорхойлно. Тодорхой өнцгөөр ташуулж бичих тохиолдолд улаан цэг бүхий шугамыг чирэх даралтаар өнцөг үүсгэн байрлуулах, эсвэл Degrees талбарт өнцгийг тоогоор илэрхийлж тодорхойлно. Текстийн үсгүүдийг цувуулан бичих бол уг хэлбэрээр бичигдсэн Text гэсэн нүдийг идэвхжүүлнэ.
Өгөгдлийн хаягийн объектуудын форматын Format Data labels харилцах цонх нь 4 хэсэгтэй. Patterns, Font, Alignment хэсгүүд нь тайлбар, нэрийн объектуудын форматын харилцах цонхны тухайн хэсгүүдтэй адилхан. Number хэсэг нь графикийн тоон өгөгдлүүдтэй холбоотой координатын мужид дүрслэгдсэн тоон утга бүхий мэдээллийг форматлах үүрэгтэй. Category талбараас тоон форматын төрлийг, бусад параметруудын сонгож, ОК товчлуур дээр дарж, тоон утгыг форматлана. Type
20.2. Координатын тэнхлэгүүдийг форматлах

Координатын муж дахь графикуудыг уншихад координатын тэнхлэгүүд нь ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэнхлэгүүдийн шугамын хэлбэр, өнгө, өргөн, масштаб, алхам, тэнхлэгүүдийн огтлолцол, тэнхлэг дээр тэмдэглэгдэх утгууд энэ бүгдийг өөрийн графиктаа тохируулж форматлаж чадвал графикаар илэрхийлэх санаа илүү ойлгомжтой болох тустай.

Chart/Chart Options… командаар нээгдэх Chart Options харилцах цонхны Axes хэсгийн (Зураг 19.6) Primary бүлгийн хяналтын товчлуурууд идэвхтэй эсэхээс тэнхлэг координатын мужид дүрслэгдэх эсэх нь хамаарна. Тэнхлэгийг устгахдаа тэмдэглэсний дараа Delete товчлуурыг дарна.
Координатын тэнхлэгүүдийн форматын харилцах цонх нь Format Axis. Энэ цонх нь 5 хэсэгтэй. Font, Alignment Number хэсгүүд нь тайлбар, нэрийн, өгөгдлийн хаягийн объектуудын форматын харилцах цонхны тухайн хэсгүүдтэй бүтцийн хувьд адилхан. Үлдсэн Patterns, Scale хэсгүүдийг доор тайлбарлая.

Patterns хэсэг:
Axis бүлэг нь координатын тэнхлэгийн шугамыг форматладаг ба тайлбарын объектын Patterns хэсгийн Border бүлэгтэй бүтэц, агуулгын хувьд адилхан.
Major tick mark type бүлэг координатын мужийн гол шугамуудын тухайн тэнхлэг дэх (tick mark) цэгийн, өөрөөр хэлбэл, нэгжийн зураасын байрлалыг тодорхойлно (Зураг 20.4). Үүнд:

ex226
Зураг 20.4. Format Axis харилцах цонхны Patterns хэсгээс

1. None товчлуур нь нэгжийн зураасыг тэнхлэгт тэмдэглэхгүй.
2. Inside товчлуур нь нэгжийн зураасыг тэнхлэгийн дээд /баруун/ талд байрлуулна.
3. Outside товчлуур нь нэгжийн зураасыг тэнхлэгийн доод /зүүн/ талд байрлуулна.
4. Cross товчлуур нь нэгжийн зураасыг тэнхлэг дээр байрлуулна.
Minor tick mark type бүлэг координатын мужийн гол биш шугамуудын тухайн тэнхлэг дэх (tick mark) цэгийн, өөрөөр хэлбэл, нэгж хооронд тодорхой масштабаар тавигдах зураас (цаашид дэд нэгж гэе) байрлалыг тодорхойлно (Зураг 20.4). Үүнд:
5. None товчлуур дэд нэгжийн зураасыг тэнхлэгт тэмдэглэхгүй.
6. Inside товчлуур нь дэд нэгжийн зураасыг тэнхлэгийн дээд /баруун/ талд байрлуулна.
7. Outside товчлуур дэд нэгжийн зураасыг тэнхлэгийн доод /зүүн/ талд байрлуулна.
8. Cross товчлуур нь дэд нэгжийн зураасыг тэнхлэг дээр байрлуулна.
Tick mark labels бүлэг тэнхлэгт тэмдэглэсэн (tick mark) цэгийн утгууд (нэрүүд)-ын байрлалыг тодорхойлно (Зураг 20.4). Үүнд:
9. None товчлуур нь утгыг байрлуулахгүй.
10. Cross товчлуур нь координатын мужийн доор /зүүн захад/ байрлуулна.
11. High товчлуур нь координатын мужийн дээр /баруун захад/ байрлуулна.
12. Next to axis товчлуур нь нэгжийн зураасны дэргэд байрлуулна.
Координатуудын огтлолцлын цэг нь (0;0)-ээс ялгаатай тохиолдолд эдгээрийн ялгаа нь илүү ажиглагдана. Координатуудын огтлолцлын Scale хэсгээс үзнэ ү.

Scale хэсэг:
Тухайн тэнхлэгийн дагуу авсан утгууд нь тоон утга тохиолдолд тухайн тэнхлэгийг тоон (Үalue), тодорхой шинжийн ангиллын утгатай тохиолдолд ангиллын (Category), цуваа хэлбэрийн утгатай тохиолдолд цуваан (Series) тэнхлэг гэнэ. Тухайлбал, нэг тэнхлэгийнх нь дагуу хүмүүсийн нэрийг авсан гэвэл ангиллын, нөгөө тэнхлэгийнх нь дагуу хүмүүсийн насыг авсан гэвэл тоон тэнхлэг болно.

X, Y, Z тэнхлэгүүд нь ямар ч утгатай байж болох хэдий ч нэг координатын мужид ангиллын тэнхлэг нэг байж болно.
Тэнхлэгийн дагуух утгаас хамаарч Scale хэсэг өөр өөр байдаг.
А). Ангиллын тэнхлэгийн Scale хэсэг (Зураг 20.5):

ex227

1. Тоон тэнхлэгтэй огтлолцох нэгжийн дугаарыг тодорхойлж өгнө. Тэнхлэгийн эхээс нэгж дугаарлагдана.
2. Мужид дүрслэгдэх 2 утгын хоорондох нэгжээр хэмжигдэх зай.
3. Мужид дүрслэгдэх нэгжүүдийн зурааснуудын хооронд орших утгуудын тоо.
4. Идэвхтэй тохиолдолд нэгжийн зурааснуудыг утгуудын харалдаа, идэвхгүй тохиолдолд нэгжийн зурааснуудыг утгуудын хооронд байрлуулна. Зураасны тэнхлэгийн дагуух байрлал нь энэ товчлуураар тодорхойлогдох хэдий ч чухам ямар алхамтайгаар утга ба нэгжийн зурааснуудыг дэлгэцэнд дүрслэхийг харгалзан 2 ба 3-д тодорхойлно.
5. Идэвхтэй тохиолдолд утгуудын байрлалын дараалал эсрэгээр өөрчлөгдөнө. Тухайлбал, Мөнх, Бат гэсэн дарааллаар байрласан байсан бол Бат, Мөнх гэсэн дараалалтай болно. Текстэн утгын байрлалын дараалал нь өгөгдлийн хүснэгт дэх дарааллаар тодорхойлогддог.
6. Тоон тэнхлэгтэй уг тэнхлэгийг утгуудын дарааллын хамгийн сүүлчийн утгаар огтлолцуулна. 1 ямар ч нөлөөгүй болно.

Жишээ болгож, хэд хэдэн ангиллын тэнхлэгийн Scalе хэсгийн тодорхойлогдсон байдал, өгөх үр дүнг сонирхоё:

ex228
ex229

Зураг 20.6. Format Axis харилцах цонхны
тоон утгын тэнхлэгийн Scale хэсгээс

Б). Тоон тэнхлэгийн Scale хэсэг (Зураг 20.6):

1. Тэнхлэгийн хамгийн бага утгыг тодорхойлно.
2. Тэнхлэгийн хамгийн их утгыг тодорхойлно.
3. Нэгжийн алхамын уртыг тодорхойлно.
4. Дэд нэгжийн алхамын уртыг тодорхойлно.
5. Нөгөө тэнхлэгтэй огтлолцох энэ тэнхлэгийн утгыг тодорхойлно.
Эдгээр 5 товчлуурт тухайн утгыг хэрэглэгч тодорхойлж өгөх тохиолдолд товчлуурыг идэвхгүй болгоод, харгалзах талбарт утгуудыг бичиж өгнө. Харин автоматаар тодорхойлуулах тохиолдолд харгалзах хяналтын товчлуурыг идэвхжүүлнэ.
6. Тэнхлэгийн дагуу 10 суурьтай логарифм функцийн утгыг авна.
7. Тэнхлэгийн дагуух утгуудын байрлалын дарааллыг эсрэгээр өөрчилнө.
8. Нөгөө тэнхлэгтэй хамгийн их утгаар нь огтлолцуулна.

ex230

Зураг 20.7. Format Axis харилцах цонхны
цуваан тэнхлэгийн Scale хэсгээс

В) Цуваан тэнхлэгийн Scale хэсэг (Зураг 20.7):

1. Мужид дүрслэгдэх 2 утгын хоорондох нэгжээр хэмжигдэх зай.
2. Мужид дүрслэгдэх нэгжүүдийн зурааснуудын хооронд орших утгуудын тоо
3. Тэнхлэгийн дагуух утгуудын байрлалын дарааллыг эсрэгээр өөрчилнө.
20.3. Координатын муж дахь графиктай ажиллах

Графикийг форматлах
Графикийн хэлбэрээс хамаарч бага зэргийн ялгаа байх хэдий ч зарчмын ялгаа байхгүй. Нөгөө талаас өмнө бидний ашиглаж байсан харилцах цонхны талбаруудтай бүтэц агуулгын хувьд адилхан.
Жишээ болгож, Line хэлбэрийн графикийн шугамыг форматлахыг сонирхоё.

1. Графикийг тэмдэглэнэ.
2. Форматын Format Datа Series харилцах цонхыг нээнэ.
3. Patterns хэсэгт хандаж, Line, Marker бүлгүүдээс сонголтыг хийнэ.Үүнд:

– Line бүлэг: Үндсэн форматаар графикийн шугамыг зурах тохиолдолд Automatic, шугам зурахгүй тохиолдолд None товчлуурыг сонгох ба хэрэглэгч өөрийн форматаар шугам зурах тохиолдолд Custom товчлуурыг сонгоод, шугамын хэлбэр (Style), өнгө (Color), өргөн (Weight)-ийг, тодорхойлно. Smoothed Line товчлуурыг цэгүүдийг шулуунаар холбох тохиолдолд идэвхгүй болгож, муруйгаар холбох тохиолдолд идэвхтэй болгоно.

– Marker бүлэг: Муруйн хотойлт, гүдийлтийн (шугамуудын холболтын) цэгүүдийг тусгай дүрсээр тэмдэглэж болно. Энэ тэмдэглэгээний дүрсийг өөрчлөх, форматлах зэргийг энэ бүлгээс сонгож, тодорхойлно. Эдгээрийг автоматаар сонгох тохиолдолд Automatic, хамгийн их ба хамгийн бага утгыг тусгайлан тэмдэглэхгүй тохиолдолд None, хэрэглэгч дүрсийг сонгож, форматлах тохиолдолд Custom товчлуурыг сонгож, дүрсийн хэлбэр (Style), дүрсийн шугамын болон хүрээ өнгө (Foreground), дэвсгэр өнгө (Background)-ийг сонгоно. Дүрсийн хэмжээг Size талбарт тодорхойлно. Сүүдэрлүүлэх тохиолдолд Shadow товчлуурыг идэвхтэй болгоно.

4. ОК товчлуур дээр дарна.

Графикуудын дарааллыг өөрчлөх
Хүснэгт дэх өгөгдлүүдийн дарааллаар графикуудын дараалал тогтоогддог хэдий ч эзэлхүүнтэй хэлбэрээр дүрслэгдсэн графикуудын хувьд наад талын график нь цаад талын графикаа халхалсан тохиолдолд тэдгээрийн дарааллыг өөрчлөх шаардлага гарах ба графикийн дарааллын өөрчлөлт нь графикийн агуулгыг хөндөхгүй. Үүнд:

1. Координатын муж дахь графикуудын аль нэгийг тэмдэглэнэ. Тэмдэглэгдсэн тохиолдолд Name box болон Chart Objects талбаруудад Series… <графикийн нэр> гэсэн мэдээлэл гарсан байна.
2. Format/Selected Data Series командыг сонгох, буюу Chart бүлгийн командын хэрэглүүр дээр дарна.
3. Нээгдэх Format Data Series харилцах цонхны Series order хэсэгт хандана.
4. Series order талбарт координатын муж дахь графикуудын нэр байх ба эдгээрээс дарааллыг нь өөрчлөх графикийн нэрийг идэвхжүүлнэ.
5. Нэр нь идэвхжсэн графикийг наад талд нь гаргахдаа Moүe Up, цаад талд нь гаргахдаа Moүe Down товчлуур дээр дарна. Эдгээр товчлуурыг идэвхгүй болтол шилжилтийг дахин давтан гүйцэтгэж болно. Энэ харилцах цонхонд орших зургаас үйлдлийнхээ үр дүнг харна.
5. ОК товчлуур дээр дарна.

ex231

Дадлага, дасгал №20. Координатын муж ба графикийг форматлах

Жишээ 20.1.

U3:W7 мужийн өгөгдөлөөр байгуулагдсан графикуудад тайлбарын объектыг оруулъя.
Тайлбарын объект:

ex2321. Координатын мужийн дурын газар дээр нэг дарж тэмдэглэнэ.
2. Chart бүлгийн командын хэрэглүүр дээр дарна.
3. Графикийн нэрийг тайлбарын объектод оруулахын тулд Chart/Source Data командыг сонгоно.
4. Series талбарын жагсаалтаас Series1 нэрийг сонгож, Name талбарын хураагч товчлуур дээр дарж, ажлын талбарын Ү2 нүдэн дээр, дараа нь задлагч товчлуур дээр дарна. Series 2 графикийн хувьд мөн энэ үйлдлийг давтаж, W3 нүдэн дээр, дараа нь задлагч товчлуур дээр дарна.
5. Зөөж координатын мужийн доод хэсэгт нэг мөрөнд оруулан байрлуулна.
6. Хүрээ шугамыг арилгахдаа тайлбарын объектыг тэмдэглэсний дараа Format/Selected Legend командыг сонгоно.

Дасгал 20.1.

Жишээ 20.1-д текстийн объект болох координатын мужийн нэрийг оруулж, шаардлагатай форматуудыг гүйцэтгэнэ ү.

Жишээ 20.2.

Жишээ 20.1 ба Дасгал 20.1-ийг үргэлжлүүлэн дараах зурагд үзүүлсэн байдлаар Y тэнхлэгийг форматлая.
1. Y тэнхлэгийг дүрслэхийн тулд Chart/Chart Options командыг сонгож Axes хэсгээс Үalue (Y) axis товчлуурыг идэвхжүүлнэ.
2. Y тэнхлэгийг тэмдэглэсний дараа Format/Selected Axis командыг сонгож, нээгдэх харилцах цонхны Scale хэсэгт хандана. Хамгийн бага утгыг 100, хамгийн их утгыг 900, нэгжийн алхамыг 200, дэд нэгжийн алхамыг 100-гаар тус тус авна.
3. Х тэнхлэгийн утгуудыг босоо хэлбэрээр дүрслэхийн тулд Х тэнхлэгийг тэмдэглэж, Format/Selected Axis командыг сонгоно. Нээгдэх харилцах цонхны Alignment хэсгийн Degrees талбарын утгыг 90 болгоно.

ex234

Дасгал 20.2.

Жишээ 20.2-ыг үргэлжлүүлэн зурагд үзүүлсэн байдлаар Х тэнхлэгийг форматлана уу.

Жишээ 20.3.

Өмнөх жишээ дасгалуудаар байгуулагдаж, форматлагдсан координатын мужийн Б хэсэг гэсэн графикийг зурагд үзүүлсэн байдлаар форматлая.
1. Б хэсэг гэсэн графикийг тэмдэглэнэ.
2. Format/Selected Data Series командыг сонгоно.
3. Нээгдэх харилцах цонхны Patterns хэсэгт хандан Area бүлгээс шар өнгийг сонгоно.
4. Data Labels хэсэгт хандан Show үalue товчлуурыг сонгож, утгыг координатын мужид дүрсэлнэ.
5. Series Order хэсэгт хандан Moүe Down товчлуур дээр дарж, графикийн дарааллыг өөрчилнө.

Гурван хэмжээст координатын мужийг эргүүлэх

Гурван хэмжээст координатын мужид графикийг хүссэн байдлаараа дэлгэцэнд дүрслэх боломжтой. Үүнд:
1. Координатын мужийг тэмдэглэнэ.
2. Chart/3-D Ү командыг сонгоно.
3. Нээгдэх 3-D Ү харилцах цонх (Зураг 20.8) нь дараах байдлаар сонголтыг хийнэ. Үүнд:

ex235
Зураг 20.8. 3-D Ү харилцах цонх

1-Эргүүлэлтийг дээшээ буюу доошоо чиглэлд хийнэ.
2-Эргүүлэлтийг дээшээ чиглэлтэйгээр хийх тохиолдолд эерэг, доошоо чиглэлтэйгээр хийх тохиолдолд сөрөг утгыг энэ талбарт тодорхойлж өгч болно. Утгын муж нь: (-90; 90).
3-Координатын мужийг зүүн буюу баруун тийш нь эргүүлнэ.

4-Координатын мужийг зүүн буюу баруун тийш нь эргүүлэх тохиолдолд утгыг энэ талбарт тодорхойлж өгнө. Утгын муж нь: (0;360).
5-Зургийн алслалтын тусламжтайгаар графикийн өргөнийг дүрсэлнэ. Алслалт нь координатын мужийн наад ирмэг, цаад ирмэг хоёрын харьцаагаар тодорхойлогдоно. Bar төрлийн график болон 7 идэвхтэй тохиолдлуудад 5-ыг тодорхойлох боломжгүй.
6-Алслалтын утгыг тодорхойлно. Утгын муж нь: (0;100). Bar төрлийн график болон, 7 идэвхтэй тохиолдлуудад 6-ыг тодорхойлох боломжгүй.
7-Алслалт болон өндрийг автоматаар тааруулах тохиолдолд идэвхтэй болгоно. 8 идэвхтэй үед 7-г идэвхүүлж болно.
8-Тэнхлэг хоорондын 90 өнцгийг өөрчлөхгүйгээр эргүүлэлтийг хийх тохиолдолд товчлуурыг идэвхжүүлнэ. Энэ товчлуур идэвхтэй үед алслалтыг хийж болохгүй гэдэг нь эндээс бас харагдаж байна.
9-Графикийн Z тэнхлэгийн дагуух хэмжээг хувь (%)-аар өөрчилнө. Энэ нь график зурагдсан талбайд хамаарахгүй. Тухайлбал, 200 гэсэн утгыг тодорхойлсон гэе. Энд зөвхөн өндөр өргөний харьцаа 1х1 байснаа 2х1 болж өөрчлөгдөнө. Харин форматын Format/Data Series… командаар нээгдэх Data Series харилцах цонхны Options хэсгээс графикийн өндөр, өргөн, гүний уртын хэмжээг өөрчилнө.

3-D Ү харилцах цонхноос үр дүнг харж, товчлуурыг дахин давтан дарах эсвэл талбарт тодорхойлогдох утгуудыг гарнаас оруулж өгөх, мөн харгалзах ү товчлуурын тусламжтайгаар утгыг ихэсгэх буюу багасгах замаар өөрийнхөө шаардлагад тохируулан өөрчлөлтүүдийг хийнэ.
Хэрэглэгчийн хийсэн бүх өөрчлөлтүүдийг үгүйсгээд, эргүүлэлтийн үндсэн байрлалаар графикийг дүрслэх тохиолдолд Default товчлуур дээр дарна.
4. Төгсгөлд нь ОК товчлуур дээр дарна.

Эргүүлэлтийг командын тусламжтайгаар гүйцэтгэхээс гадна хулганы тусламжтайгаар эргүүлэлтийг хийж болно.

Үүнд:
1. Координатын хавтгайнууд буюу координатын хавтгай (Walls) эсвэл булан (Corners) объектыг тэмдэглэнэ.
2. Тэмдэглэсний дүнд координатын хавтгайнууд хар тэгш өнцөгт бүхий шугамаар хүрээлэгдэнэ. Эдгээр тэгш өнцөгтүүдэд хулганы заагуурыг байрлуулахад нэмэх тэмдэг (+) хэлбэртэй болно.
3. Чирэх даралтаар тодорхой чиглэлд эргүүлэлтийг хийнэ. Энэ үед координатын муж параллелепипед хэлбэртэй болдог.

Дасгал 20.3.

Өмнөх жишээ, дасгалуудаар байгуулагдаж, форматлагдсан графикийн хэлбэрийг 3 хэмжээстээр дүрсэлж, дэлгэцэнд тохиромжтой дүрслэгдэхээр эргүүлэлтийг гүйцэтгэнэ ү.

Date: July 5th, 2007 | Categories: Microsoft Office | By: | Comments: 3,335

3,335 Responses to Microsoft Excel 2000 Хичээл 20

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this web site on regular basis to get updated from most up-to-date news.|

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I find It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to give something again and aid others like you helped me.|

  A fascinating discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo matter but generally folks don’t talk about these subjects. To the next! All the best!!

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

  I have read so many posts about the blogger lovers however this post is really a fastidious article, keep it up.|

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

  Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.|

  Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage that you continue your great work, have a nice day!|

  An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your site.

  After exploring a number of the articles on your web page, I seriously like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know what you think.

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!|

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thanks a lot!|

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

  I just like the helpful information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and check again right here regularly. I am slightly sure I will be told a lot of new stuff proper right here! Best of luck for the next!|

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the
  website is extremely good.

  Hello, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact good, keep up writing.|

  I always emailed this blog post page to all my associates, for the reason that if like to read it next my friends will too.|

  You ought to be a part of a contest for one of the best sites on the internet. I will highly recommend this web site!

  Fine way of telling, and good piece of writing to take information on the topic of my presentation focus, which i am going to convey in academy.|

  I’ll immediately take hold of your rss feed as I can’t
  in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me know in order that I may just subscribe.

  Thanks.

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!|

  Hello to every one, the contents existing at this website are truly awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.|

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this post is outstdanding. Thanks!|

  Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must
  say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider
  at a fair price? Cheers, I appreciate it!

  Can you tell us more about this? I’d want to find out some additional information.|

  Awesome! Its actually awesome article, I have got much clear idea about from this piece of writing.|

  Attractive component to content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing in your feeds or even I fulfillment you get entry to persistently fast.|

  Great info. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon). I have book-marked it for later!|

  This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read article!

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  One more important area is that if you are an older person, travel insurance for pensioners is something you need to really take into account. The more aged you are, greater at risk you’re for having something awful happen to you while in foreign countries. If you are not necessarily covered by a few comprehensive insurance coverage, you could have quite a few serious troubles. Thanks for discussing your guidelines on this blog.

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: