Microsoft Excel 2000 Хичээл 10

Microsoft Excel 2000 Хичээл 10

Энэхүү хичээлээр нүдний өргөн, өндрийг өөрчлөх, нүдний хүрээ шугам, түүнийг тодруулан татах, нүдний шугамын ба дотор өнгийг өөрчлөх аргуудтай танилцах болно.

10.1. Нүдний хэмжээг өөрчлөх
Ажлын талбар нь мөр багануудад хуваагдсан нүднүүдээс бүрддэг учраас нүдний хэмжээ буюу өргөн, өндөр гэдэг нь тухайн нүдийг агуулсан баганы өргөн, мөрийн өндөр юм.

Хичээл 10. Нүдний хэмжээг өөрчлөх, хүрээ шугам татах

Энэхүү хичээлээр нүдний өргөн, өндрийг өөрчлөх, нүдний хүрээ шугам, түүнийг тодруулан татах, нүдний шугамын ба дотор өнгийг өөрчлөх аргуудтай танилцах болно.

10.1. Нүдний хэмжээг өөрчлөх

Ажлын талбар нь мөр багануудад хуваагдсан нүднүүдээс бүрддэг учраас нүдний хэмжээ буюу өргөн, өндөр гэдэг нь тухайн нүдийг агуулсан баганы өргөн, мөрийн өндөр юм.

10.1.1. Баганы өргөнийг өөрчлөх

ex79А. Хулганы тусламжтайгаар баганы өргөнийг өөрчлөх
Хулганы тусламжтайгаар ажлын талбарын багануудын өргөнийг өөрчлөхдөө баганы нэрүүдийн мөрөн дэх 2 баганы хил дээр хулганы заагуурыг шилжүүлэхэд хэлбэртэй болох ба сумын чиглэлийн дагуу чирэх даралтыг хийж, зүүн талын баганы өргөнийг өөрчилнө. Энэ даралтыг хийхэд Width:… гэсэн баганы өргөний хэмжээг илэрхийлсэн мэдээлэл хулганы заагуурын баруун дээд талд гарна.
Хэд хэдэн баганы өргөнийг өөрчилж (зэрэгцээ байх албагүй), адилхан өргөнтэй болгох бол тэдгээр багануудыг тэмдэглэж, тэмдэглэгдсэн аль нэгэн баганы хувьд дээрх үйлдлийг давтана.

Баганы өргөнийг автоматаар сонгохдоо:

ex821. Тухайн баганы нэрийн баруун хил дээр хулганы заагуурыг шилжүүлнэ.
2. Заагуур хэлбэртэй болоход хос даралтыг хийх ба энэ даралтаар тухайн баганы хамгийн урт өгөгдөл багтахаар өргөнтэй болно.
Хулганы тусламжтайгаар баганы нууцалж, сэргээж болно. Нууцлахын тулд:

1. Хулганы заагуурыг баганы нэрийн хил дээр шилжүүлнэ.
ex83
2. Заагуур хэлбэртэй болохоор нь чирэх даралтыг зүүн чиглэлд баганы өргөнийг 0 болтол нь гүйцэтгэнэ.
Харин сэргээхдээ:
1. Нууцлагдсан буюу өргөн нь 0 байгаа баганы 2 талын баганы /баганы нэрийн харалдаа/ хилээс арай баруун тийш хулганы заагуурыг шилжүүлнэ.

2. Заагуур хэлбэртэй болно. Энэ үед чирэх даралтыг баруун чиглэд хийнэ.

Б. Командаар баганы өргөнийг өөрчлөх

Format/Column командын дэд командуудаар баганы өргөнийг өөрчилж болно. Үүнд:
-Format/Column/Width командаар Column Width харилцах цонхонд баганы өргөнийг тодорхойлно. Column width талбарт баганы өргөнийг бичээд, ОК товчлуур дээр дарна.
– Format/Column/AutoFit Selection командаар тэмдэглэгдсэн муж дахь хамгийн урт өгөгдлийг багтаахаар баганы өргөнийг өөрчилнө.
– Format/Column/Hide команд нь баганыг харах, хэвлэхээс нууцлана. Нууцлах баганы дурын нүднүүдийг болон баганыг бүхэлд нь тэмдэглээд (зэрэгцээ муж байх албагүй) энэ командыг сонгоно.
– Format/Column/Unhide команд нь нууцлагдсан баганыг сэргээнэ. Үүний тулд хоёр талын багануудыг эсвэл эдгээрийн зэрэгцээ хоёр нүднүүдийг зэрэгцээ нүднүүдийг тэмдэглэх аргуудаар тэмдэглээд энэ командыг сонгоно.
– Format/Column/Standard width
Өргөнийг өөрчлөөгүй багануудын өргөнийг стандарт өргөн гэх ба ийм өргөнтэй багануудын өргөнийг Standard width командаар нээгдэх харилцах цонхны Standard column width талбарт баганы өргөний бичээд, ОК товчлуур дээр дарна. Энэ командаар тухайн ажлын талбарын стандарт өргөнтэй бүх багануудын өргөн өөрчлөгдөх ба эдгээр нь стандарт өргөнтэй багануудын шинжийг хадгалж үлдэнэ.
Хэд хэдэн багануудад Format/Column командын дэд командыг сонгох бол тэдгээр багануудыг тэмдэглэх хэрэгтэй.
Түүнчлэн ажлын талбарыг бүхэлд хамруулж, эдгээр командуудыг сонгох бол Select tab товчлуураар тэмдэглэж, тухайн командыг сонгоно.

10.1.2. Мөрийн өндрийг өөрчлөх

А. Хулганы тусламжтайгаар мөрийн өндрийг өөрчлөх

Хулганы тусламжтайгаар ажлын талбарын мөрүүдийн өндрийг өөрчилж болно. Үүний тулд:

ex84Мөрүүдийн дугааруудын мөрөн дэх 2 мөрийн хил дээр хулганы заагуурыг шилжүүлэхэд хэлбэртэй болох ба сумын чиглэлийн дагуу чирэх даралтыг хийж дээд талын мөрийн өндрийг өөрчилнө. Энэ даралтыг хийхэд Height:… гэсэн мөрийн өндрийн хэмжээг илэрхийлсэн мэдээлэл хулганы заагуурын баруун дээд талд гарна. Мөрийн өндрийг pt /point/ нэгжээр хэмждэг.

ex85Хэд хэдэн мөрийн өндрийг өөрчилж (зэрэгцээ байх албагүй), адилхан өндөртэй болгохдоо тэдгээр мөрүүдийг тэмдэглэж, тэмдэглэгдсэн аль нэгэн мөрийн хувьд дээрх үйлдлийг давтана.
Хулганы тусламжтайгаар мөрийн өндрийг автоматаар сонгохдоо:

1. Тухайн мөрийн дугаарын харалдаа доод хил дээр хулганы заагуурыг шилжүүлнэ.
2. Заагуур хэлбэртэй болоход хос даралтыг хийнэ.
Хулганы тусламжтайгаар мөрийг нууцалж, сэргээж болно. Нууцлахын тулд:

1. Хулганы заагуурыг мөрийн дугаар дээр шилжүүлнэ.
2. Заагуур хэлбэртэй болоход өндрийн хэмжээг 0 болтол нь дээшээ чиглэлд чирэх даралтыг хийнэ.

Нууцлагдсан мөрийг сэргээхдээ:

1. Нууцлагдсан мөрийн дээд ба доод талын 2 мөрийн хилээс арай доор хулганы заагуурыг шилжүүлнэ.
2. Заагуур хэлбэртэй болно. Энэ үед доошоо чиглэлд чирэх даралтыг хийнэ.

Б. Командаар мөрийн өндрийг өөрчлөх

Format/Row командын дэд командуудаар мөрийн өндрийг өөрчилж болно. Үүнд:

– Format/Row/Height командаар нээгдэх Row Height харилцах цонхонд нь мөрийн өндрийг тодорхойлно. Row Height талбарт мөрийн өндрийг бичээд, ОK товчлуур дээр дарна.
– Format/Row/AutoFit командаар мөрийн өндрийг автоматаар сонгоно. Мөрийн өндөр нь бичигдсэн тэмдэгтийн өндрөөс бага тохиолдолд энэ командыг сонгох хэрэгтэй. Тухайлбал, мөрийн өндрийг мэдэгдэхүйц багасгаад энэ командыг сонгож болно.
– Format/Row/Hide команд нь мөрийг харах, хэвлэхээс нууцлана. Нууцлах мөрийн дурын нүднүүдийг болон мөрийг бүхэлд нь тэмдэглээд (зэрэгцээ муж байх албагүй) энэ командыг сонгоно.
– Format/Row/Unhide команд нь нууцлагдсан мөрийг сэргээнэ. Үүний тулд хоёр талын мөрүүдийг эсвэл эдгээрийн зэрэгцээ хоёр нүднүүдийг зэрэгцээ нүднүүдийг тэмдэглэх аргуудаар тэмдэглээд энэ командыг сонгоно.

Хэд хэдэн мөрүүдэд Format/Row командын дэд командыг сонгох бол тэдгээр мөрүүдийг тэмдэглэх хэрэгтэй.
Ажлын талбарыг бүхэлд хамруулж эдгээр командуудыг сонгох тохиолдолд Select tab товчлуураар тэмдэглэж, тухайн командыг сонгоно. Тухайлбал, ажлын талбарын нууцлагдсан бүх мөрүүдийг сэргээхдээ ажлын талбарыг бүхэлд нь тэмдэглээд, Format/Row/Unhide командыг сонгоно.

10.2. Нүднүүдэд хүрээ шугам татах, өнгө өгөх

10.2.1. Үндсэн шугам ба түүнийг тодруулж татах

Ажлын талбар нь шугамуудаар нүднүүдэд хуваагдсан байдаг. Ажлын талбарыг нүднүүдэд хуваасан шугамыг үндсэн шугам (Gridlines) гэнэ. Үндсэн шугамыг дэлгэцэнд дүрслэхгүй тохиолдолд:

1. Tools/Options командыг сонгоно.
2. Нээгдэх Options харилцах цонхны Ү хэсэгт хандана.
3. Window options бүлгийн Gridlines товчлуурыг идэвхгүй болгоно.
4. OK товчлуур дээр дарна.

Харин үндсэн шугамын өнгийг өөрчлөхдөө Tools/Options командаар нээгдэх Options харилцах цонхны Ү хэсгийн Window options бүлгийн Gridlines товчлуур идэвхжүүлээд, Color талбараас өнгийг сонгоно.
Үндсэн шугамыг хэвлэх тохиолдолд:

1. File/Page Setup командыг сонгоно.
2. Нээгдэх Page Setup харилцах цонхны Sheet хэсэгт хандана.
3. Print бүлгээс Gridlines товчлуурыг идэвхжүүлнэ.
4. OK товчлуур дээр дарна.

Хэрэглэгч үндсэн шугамуудаас шаардлагатай шугамуудыг тодруулан татаж, хүснэгтийг байгуулж болно. Шугам тодруулан татахдаа:

1. Шугам тодруулан татах мужийг тэмдэглэнэ.
2. Format/Cells командыг сонгоно.
3. Нээгдэх Format Cells харилцах цонхны Border хэсэгт хандана.
4. Шугам татах хүрээг Presets бүлгээс, тухайн нэг талд шугам татахыг Border бүлгээс, шугамын хэлбэрийг Line бүлгийн Style талбараас, шугамын өнгийг Color талбараас тус тус сонгоно.
5. OK товчлуур дээр дарна.

Border хэсгийн товчлуурууд
Presets бүлэг -Хүрээ татах хэлбэрийг тодорхойлно. Үүнд:
None – Хүрээ шугам татахгүй; Хэрэв муж шугамтай тохиолдолд шугамыг арилгана.
Outline – Тэмдэглэгдсэн мужийн гадна хүрээ шугамыг татна;
Inline – Тэмдэглэгдсэн мужийн дотор талын хүрээ шугамыг татна;
Border бүлэг – Нэг талын шугам татна

ex87
Бүлэг дэх хэрэглүүрүүдийн үүрэг

1. Тэмдэглэгдсэн мужийн гадна, дээд талын шугамуудыг татна.
2. дунд талын хэвтээ шугамуудыг татна.
3. гадна, доод талын шугамуудыг татна.
4. гол диогналь шугамуудыг татна.
5. зүүн талын шугамуудыг татна.
6. дунд талын босоо шугамуудыг татна.
7. баруун талын шугамуудыг татна.
8. гол биш диогналь шугамуудыг татна.

Эдгээр хэрэглүүрүүд нь шугам татах үүрэгтэйгээс гадна шугам татагдсан үед шугамыг арилгах үүрэгтэй.

9-(1-8) хэрэглүүрүүдийг ашиглаж, шугам татаж болохоос гадна 9 хэрэглүүрийн тухайн захад хулганы заагуураар байрлуулан, нэг даралт хийн шугамыг татаж эсвэл арилгаж болно. Тухайлбал, тэмдэглэгдсэн мужийн баруун талын шугамыг татах бол 9 хэрэглүүрийн баруун захад дарна.

ex88
Line бүлэгт шугамын хэлбэрийг тодорхойлно.
Style – Шугамын хэлбэрийг сонгоно.
Color – Шугамын өнгийг сонгоно. Automatic сонголтыг хийсэн тохиолдолд шугам үндсэн шугамын өнгөөр дүрслэгдэнэ.
Тэмдэглэгдсэн мужид шугам татахдаа командын хэрэглүүpийг ашиглах боломжтой. Үүнд:
Formatting бүлгийн Border командын хэрэглүүрээр (1) нээгдэх талбараас шугамын хэлбэр, форматыг сонгоно.


10.2.3. Нүднүүдийн өнгө

Тэмдэглэгдсэн мужнуудын нүдний дэвсгэр ба нүдийг зурааслах (patterns) хэлбэр, өнгийг өөрчилж болно.Үүний тулд:

1. Мужийг тэмдэглэнэ.
2. Format/Cells командыг сонгоно.
3. Нээгдэх Format Cells харилцах цонхны Patterns хэсэгт хандана.
4. Cell Shading бүлгийн Color талбараас дэвсгэр буюу суурь өнгийг сонгоно. Нүдний өнгийг арилгахдаа энэ талбараас No Color сонголтыг хийнэ.
5. Cell Shading бүлгийн Pattern талбараас зурааслах хэлбэр, өнгийг сонгоно.
6. Сонголтыг үр дүнг Sample бүлгээс харна.
7. OK товчлуур дээр дарна.
Formatting бүлгийн (Fill Соlor) командын хэрэглүүрийн нээгч товчлуураар нээгдэх талбараас дэвсгэр өнгийг сонгож болно. No Fill сонголтоор өнгийг арилгана.
Зурааслах хэлбэр, өнгө нь дэвсгэр өнгийг арилгахад мөн адил арилгагдана.

Дадлага, дасгал №10. Нүдний хэмжээг өөрчлөх, хүрээ шугам татах.

Жишээ 10.1.1.


ex90I. А1 нүдэнд MONGOLIA гэсэн үгийг оруулахад үгийн урт нь баганы өргөнөөс урт байна. Өргөнийг автоматаар тохируулъя.

1. А баганы баруун талын хил буюу А ба В баганы зааг дээр заагуурыг шилжүүлнэ.
2. Заагуур хэлбэртэй болоход хос даралтыг хийхэд зурагт үзүүлсэн үр дүнд хүрнэ.

II. B, C багануудыг командын тусламжтайгаар нууцлаад, буцааж сэргээе.

Нууцлахдаа В, С багануудыг тэмдэглээд, Format/Column/Hide командыг сонгож нууцлана. Нууцласны дараа A,D,E,Ү… гэсэн багануудын нэр харагдана.
Сэргээхдээ В ба С багануудыг тэмдэглээд, Format/Column/Unhide командыг сонгож сэргээнэ.

Дасгал 10.1.1.

B, C багануудыг хулганы тусламжтайгаар нууцлаад, буцааж сэргээнэ ү.

Жишээ 10.1.2.

I. 2-3-р мөрүүдийг хулганы тусламжтайгаар нууцлаад, буцааж сэргээе.

ex91Нууцлахдаа:

1. 2-3-р мөрүүдийг тэмдэглэнэ.
2. 3 ба 4-р мөрийн хил дээр заагуурыг байрлуулахад хэлбэртэй болно.
3. Мөрийн өндрийг 0 болтол дээшээ чиглэлд чирэх даралтыг хийнэ.

Сэргээхдээ:
1. 1 ба 4 мөрийн хилээс арай доор заагуурыг байрлуулна.
2. Заагуур хэлбэртэй болно. Энэ үед доошоо чиглэлд чирэх даралтыг хийнэ.
3. 3-р мөр ажлын талбарт гарч ирэх ба мөрийн тодорхой өндөрт тухайлбал, 12.75pt өндөртэй болох чирэх даралтыг гүйцэтгэнэ.
4. 1 ба 3 мөрийн хувьд дээрх 1-3 дугаар үйлдлийг давтан хийнэ.

ex94Өөр нэг арга бол:

1 ба 4 мөрийг зэрэгцээ мөр тэмдэглэх аргаар тэмдэглэж, 1-3 дугаар үйлдлийг гүйцэтгэхэд 2 ба 3-р мөрийг сэргээж болно. Бас 1 ба 4 мөрийг зэрэгцээ мөр тэмдэглэх аргаар тэмдэглэж, Format/Row/Height командыг сонгож, нээгдэх цонхонд мөрийн өндрийг өгнө.

Дасгал 10.1.2.

1-5-р мөрийн өндрийг командын тусламжтайгаар 30pt болгож, хулганы тусламжтайгаар 12.75pt болгоно уу.

Жишээ 10.2.1.

Зурагт үзүүлсэн хүснэгтийн шугамуудыг тодруулан татъя.

ex951. B2: D5 мужийг тэмдэглэнэ.
2. Хүснэгтийн дотор дан шугамуудыг Formatting бүлэгт байгаа Borders командын хэрэглүүрийн талбараас товчлуур дээр дарж болно.
3. Хүснэгтийн гадна шугам нь давхар шугам байна. B2:D5 муж тэмдэглэгдсэн байгаа үед Format/Cells командыг сонгож, нээгдэх Format Cells харилцах цонхны Style талбарыг давхар шугамыг сонгож, Presets бүлгээс Outline товчлуур дээр дарна.
4. OK товчлуур дээр дарна.
5. B2:D2 мужийн доод (эсвэл B3:D3 мужийн дээд) шугам тод хар шугам байгаа тул уг мужийг тэмдэглэнэ.

6. Format/Cells командыг сонгож, нээгдэх Format Cells харилцах цонхны Style талбарыг тод хар шугамыг, Border бүлгээс (B3:D3 мужийг тэмдэглэсэн бол ) товчлуур дээр дарна.
7. OK товчлуур дээр дарна.

Дасгал 10.2.1.

ex99Жишээ 10.2.1.-д үзүүлсэн зурагийн нүднүүдийн бүх тодруулж татсан шугамыг арилгана уу?

Жишээ 10.2.2.

EXCEL гэсэн өгөгдөлтэй А1 нүдний өнгийг өөрчлөе.

1. А1 нүдийг идэвхтэй болгоно.
2. Format/Cells командыг сонгоно.
3. Нээгдэх харилцах цонхны Pattern хэсэгт хандана.
4. Color талбараас дэвсгэр өнгийг сонгоно /цагаан өнгийг сонгоё/.
5. Pattern бүлгийн нээгч товчлуураар нээгдэх талбараас зураасны өнгө болон хэлбэрийг сонгоно /хар ногоон өнгө, хэлбэрийг сонгоё/.
6. OK товчлуур дээр дарна

Дасгал 10.2.2.

Жишээ 10.2.2. үзүүлсэн зургийн А1 нүдний өнгийг арилгаж, өөр өнгө сонгоно уу.

Date: July 3rd, 2007 | Categories: Microsoft Office | By: | Comments: 1,784

1,784 Responses to Microsoft Excel 2000 Хичээл 10

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.|

  Good day! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

  What a information of un-ambiguity and preserveness of precious know-how regarding unpredicted feelings.|

  I blog quite often and I really thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.|

  Thank you for every other informative website. The place else may just I get that type of info written in such a perfect way? I have a undertaking that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information.|

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read content from other writers and practice something from other sites.

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon.|

  This is my first time pay a quick visit at here and i am actually impressed to read everthing at one place.|

  Article writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write or else it is complex to write.|

  This post gives clear idea designed for the new people of blogging, that actually how to do running a blog.|

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is extremely good.

  Simply want to say your article is as astounding. The clarity on your submit is just great and that i can suppose you’re knowledgeable on this subject. Fine along with your permission allow me to seize your feed to keep updated with drawing close post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.|

  Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is available on net?|

  Because the admin of this web site is working, no question very rapidly it will be renowned, due to its feature contents.|

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  As soon as I noticed this site I went on reddit to share some of the love with them.

  Hi, There’s no doubt that your blog could possibly be having browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic site!|

  Thanks for a marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back at some point. I want to encourage you continue your great writing, have a nice morning!|

  whoah this blog is excellent i really like reading your posts. Stay up the good work! You realize, lots of persons are searching round for this information, you could help them greatly. |

  Good way of telling, and good paragraph to get facts on the topic of my presentation focus, which i am going to present in university.|

  Thanks – Enjoyed this update, can you make it so I receive an email whenever you publish a new update?

  Yes! Finally something about keyword1.|

  I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

  I used to be able to find good information from your blog articles.|

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

  We stumbled over here by a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page again.|

  It’s actually a great and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

  Great weblog here! Also your site loads up very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I want my website loaded up as fast as yours lol|

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo subject but usually people don’t discuss these topics. To the next! Cheers!!|

  Great web site you’ve got here.. It’s difficult to find quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I am hoping to provide something again and help others such as you helped me.|

  My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here. Again, awesome web site!|

  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!|

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks|

  I do accept as true with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for beginners. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.|

  Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for providing these details.

  Ridiculous quest there. What happened after? Thanks!|

  Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

  An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to publish more on this issue, it might not be a taboo subject but generally people don’t talk about such topics. To the next! All the best!!|

  I enjoy reading an article that can make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment!

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks|

  I every time used to study post in news papers but now as I am a user of net thus from now I am using net for content, thanks to web.|

  I enjoy, lead to I found just what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

Leave a Reply

Message:*

Name:

Email:

Website: